سیر تا پیاز عربی یازدهم انسانی

5 (4 رای)

مولف:

اسرافیل قربان پور

شناسه:

9786003597099
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز عربی یازدهم انسانی

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - تـرجمـۀ کـلـمـه بـه کـلـمـه و روان مـتـن درس - ارائـۀ واژگان به همراه مترداف، متضاد و جمع مکسر - پـاسخ بـه کـلـیـۀ تــمـاریــن کـتـاب درسـی - ارائـۀ قـواعـد کـامل درس به هـمـراه مـثـال و تست - ارائـۀ 594 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده بـا پـاسخ تشریحی - ارائـۀ تست های کنـکـور سراسری بـا پـاسخ تشریحی - ارائـۀ 740 پرسش امتحانـی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 232


نظر خود را وارد کنید