سیر تا پیاز ریاضی دوازدهم تجربی

0 (0 رای)

مولف:

علی اکبر طالبی

شناسه:

9786003599703
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز ریاضی دوازدهم تجربی

#ویژگی های کتاب:# - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - آموزش کـامـل مـفاهیـم کتاب درسـی در 19 قسمت - ارائــۀ 277 مثـال و تـسـت آمـوزشی با پـاسخ تشـریحی - ارائــۀ خلاصـۀ فـصـل بــرای جـمـع بــنــدی - ارائــۀ 1091 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پـاسخ تشـریحی - ارائــۀ پرسش های چهارگزینه ای کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور - مشـخـص نــمـودن تـسـت های واجـب و جمع بندی - ارائــۀ 314 پرسش امـتحانـی طبقه بندی شده با پـاسخ تشـریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 456


نظر خود را وارد کنید