پرسمان انگلیسی دوازدهم

5 (2 رای)

مولف:

یداله حیدری

شناسه:

9786003599765

سری:

پرسمان
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
پرسمان انگلیسی دوازدهم

#ویژگی های کتاب:# - تقسیم هر درس به 5 قسمت برای مطالعه بهتر - ارائــۀ واژگــان جـدیـد درس بــا مثــال - ارائــۀ گــرامـــر کـــامـــل درس بــا مثــال - تـــرجـــمـــۀ مــتــون کــتـــاب درسی - ارائــۀ بانک ســؤالات امــتــحـــانـــی و آزمــون درس - هــمـــراه بــا پــاســخ هـای کــامـلا تــشــریــحــی - ارائــۀ واژگان الفبایی برای جست و جوی آسان واژه - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 240


نظر خود را وارد کنید