موفقیت در امتحانات نوبت اول و پایانی همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی دانش آموزان بوده و هست. نیاز دانش‌آموزان به نمونه آزمون‌های استاندارد و جامع ما را بر آن داشت تا با تألیف مجموعه کتاب‌های امتحانیار به این نیاز مهم پاسخ دهیم. مجموعه کتاب‌های امتحانیار مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی و شامل یک نمونه آزمون میان نوبت اول، چند نمونه آزمون نوبت اول، یک نمونه آزمون میان نوبت دوم و چند نمونه آزمون پایانی می‌باشد. ارائه‌ی پاسخنامه‌ تشریحی و ریز بارم‌بندی از ویژگی‌های این مجموعه کتاب‌ها است.

50٪

امتحان یار دروس سال سوم ابتدایی
امتحان یار دروس سال سوم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

70٪

امتحان یار دروس چهارم ابتدایی
امتحان یار دروس چهارم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

70٪

امتحان یار دروس پنجم ابتدایی
امتحان یار دروس پنجم ابتدایی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,200 تومان

70٪

امتحان یار دروس ششم ابتدایی
امتحان یار دروس ششم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

70٪

امتحان یار دروس سال هفتم
امتحان یار دروس سال هفتم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

70٪

امتحان یار دروس هشتم
امتحان یار دروس هشتم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

70٪

امتحان یار دروس  نهم
امتحان یار دروس نهم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

70٪

امتحان یار دروس اختصاصی پیش  ریاضی
امتحان یار دروس اختصاصی پیش ریاضی

قیمت: 8,500 تومان

قیمت با تخفیف: 2,550 تومان

70٪

امتحان یار ریاضیات گسسته
امتحان یار ریاضیات گسسته

قیمت: 1,500 تومان

قیمت با تخفیف: 450 تومان

70٪

امتحان یار هندسه تحلیلی و جبرخطی
امتحان یار هندسه تحلیلی و جبرخطی

قیمت: 1,500 تومان

قیمت با تخفیف: 450 تومان

70٪

امتحان یار زیست شناسی پیش دانشگاهی
امتحان یار زیست شناسی پیش دانشگاهی

قیمت: 2,500 تومان

قیمت با تخفیف: 750 تومان

70٪

امتحان یار دروس اختصاصی پیش تجربی
امتحان یار دروس اختصاصی پیش تجربی

قیمت: 8,500 تومان

قیمت با تخفیف: 2,550 تومان

70٪

امتحان یار علوم زمین پیش دانشگاهی
امتحان یار علوم زمین پیش دانشگاهی

قیمت: 1,500 تومان

قیمت با تخفیف: 450 تومان

70٪

امتحان یار دین و زندگی پیش دانشگاهی
امتحان یار دین و زندگی پیش دانشگاهی

قیمت: 2,500 تومان

قیمت با تخفیف: 750 تومان

70٪

امتحان یار دروس عمومی پیش دانشگاهی
امتحان یار دروس عمومی پیش دانشگاهی

قیمت: 6,500 تومان

قیمت با تخفیف: 1,950 تومان

70٪

امتحان یار دروس اختصاصی پیش انسانی
امتحان یار دروس اختصاصی پیش انسانی

قیمت: 9,500 تومان

قیمت با تخفیف: 2,850 تومان

70٪

امتحان یار فلسفه پیش دانشگاهی
امتحان یار فلسفه پیش دانشگاهی

قیمت: 1,500 تومان

قیمت با تخفیف: 450 تومان

70٪

امتحان یار علوم اجتماعی پیش دانشگاهی
امتحان یار علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

قیمت: 1,500 تومان

قیمت با تخفیف: 450 تومان

70٪

امتحان یار ریاضیات پایه
امتحان یار ریاضیات پایه

قیمت: 1,500 تومان

قیمت با تخفیف: 450 تومان

70٪

امتحان یار دروس دوم ریاضی
امتحان یار دروس دوم ریاضی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

70٪

امتحان یار دروس دوم علوم تجربی
امتحان یار دروس دوم علوم تجربی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

70٪

امتحان یار دروس دوم انسانی
امتحان یار دروس دوم انسانی

قیمت: 13,500 تومان

قیمت با تخفیف: 4,050 تومان

70٪

امتحان یار فیزیک 3
امتحان یار فیزیک 3

قیمت: 1,500 تومان

قیمت با تخفیف: 450 تومان

70٪

امتحان یار حسابان
امتحان یار حسابان

قیمت: 2,500 تومان

قیمت با تخفیف: 750 تومان

70٪

امتحان یار جبر و احتمال
امتحان یار جبر و احتمال

قیمت: 2,500 تومان

قیمت با تخفیف: 750 تومان

70٪

امتحان یار هندسه 2
امتحان یار هندسه 2

قیمت: 1,500 تومان

قیمت با تخفیف: 450 تومان

70٪

امتحان یار ادبیات فارسی 3
امتحان یار ادبیات فارسی 3

قیمت: 2,500 تومان

قیمت با تخفیف: 750 تومان

70٪

امتحان یار انگلیسی 3
امتحان یار انگلیسی 3

قیمت: 2,500 تومان

قیمت با تخفیف: 750 تومان

70٪

امتحان یار دین و زندگی3
امتحان یار دین و زندگی3

قیمت: 2,500 تومان

قیمت با تخفیف: 750 تومان

70٪

امتحان یار ادبیات فارسی(3) انسانی
امتحان یار ادبیات فارسی(3) انسانی

قیمت: 1,500 تومان

قیمت با تخفیف: 450 تومان

70٪

امتحان یار تاریخ ایران و جهان 2
امتحان یار تاریخ ایران و جهان 2

قیمت: 1,500 تومان

قیمت با تخفیف: 450 تومان

70٪

امتحان یار دروس سوم علوم انسانی
امتحان یار دروس سوم علوم انسانی

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,100 تومان