مجموعه کتاب‌های کار شامل پرسش‌های بدون پاسخ هستند. هدف از این کتاب‌ها کمک به تدریس معلمان گرامی است. معلمان در هر جلسه می‌توانند تعدادی از سؤالات را در کلاس درسی همگام با تدریس خود همراه با دانش‌آموزان پاسخ دهند و تعدادی را به‌عنوان تکلیف منزل به دانش‌آموز واگذار نمایند. در کتاب‌های کار انواع تیپ‌های مختلف سؤال آورده شده است و برای تمام سؤالات به مقدار لازم جای پاسخ‌نویسی گذاشته شده است. در انتهای کتاب‌ها چند دوره امتحان میان‌سال و پایان‌سال با پاسخ تشریحی برای آشنایی دانش‌آموزان آورده شده است.

25٪

علوم پیش دبستانی کارپوچینو
علوم پیش دبستانی کارپوچینو

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

زبان آموزی پیش دبستانی کارپوچینو
زبان آموزی پیش دبستانی کارپوچینو

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

مهارت های اجتماعی و اخلاقی پیش دبستانی کارپوچینو
مهارت های اجتماعی و اخلاقی پیش دبستانی کارپوچینو

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,750 تومان

25٪

آمادگی برای نوشتن پیش دبستانی کارپوچینو
آمادگی برای نوشتن پیش دبستانی کارپوچینو

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,250 تومان

25٪

مشاغل پیش دبستانی کارپوچینو
مشاغل پیش دبستانی کارپوچینو

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,750 تومان

25٪

ریاضی و هوش پیش دبستانی کارپوچینو
ریاضی و هوش پیش دبستانی کارپوچینو

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

انگلیسی پیش دبستانی کارپوچینو
انگلیسی پیش دبستانی کارپوچینو

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

70٪

کتاب جامع پیش دبستانی(جلد دوم)
کتاب جامع پیش دبستانی(جلد دوم)

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,100 تومان

25٪

پائیزک 4 تا 5 سال
پائیزک 4 تا 5 سال

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

25٪

بسته هوشمند کتاب و قلم
بسته هوشمند کتاب و قلم

قیمت: 250,000 تومان

قیمت با تخفیف: 187,500 تومان

25٪

زمستونک 4 تا 5 سال
زمستونک 4 تا 5 سال

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

25٪

ریاضی و هوش پیش دبستانی
ریاضی و هوش پیش دبستانی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

25٪

علوم پیش دبستانی
علوم پیش دبستانی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

25٪

زبان آموزی پیش دبستانی
زبان آموزی پیش دبستانی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

25٪

پاییزک 3 تا 4 سال
پاییزک 3 تا 4 سال

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

25٪

بهارک  4 تا 5 سال
بهارک 4 تا 5 سال

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

25٪

رنگ ها پیش دبستانی
رنگ ها پیش دبستانی

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,750 تومان

25٪

مشاغل پیش دبستانی
مشاغل پیش دبستانی

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,750 تومان

25٪

انگلیسی پیش دبستانی
انگلیسی پیش دبستانی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

25٪

مهارت های اجتماعی و اخلاقی
مهارت های اجتماعی و اخلاقی

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,750 تومان

25٪

زمستونک 3 تا 4 سال
زمستونک 3 تا 4 سال

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

25٪

آمادگی برای نوشتن پیش  دبستانی
آمادگی برای نوشتن پیش دبستانی

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,750 تومان

25٪

کتاب جامع پیش دبستانی ج 1/2
کتاب جامع پیش دبستانی ج 1/2

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

بهارک 3 تا 4 سال
بهارک 3 تا 4 سال

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

25٪

املا اول ابتدایی کارپوچینو
املا اول ابتدایی کارپوچینو

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

ریاضی اول ابتدایی کارپوچینو
ریاضی اول ابتدایی کارپوچینو

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

دفترمشق نگاره ها کارپوچینو
دفترمشق نگاره ها کارپوچینو

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,250 تومان

دیکته شب اول ابتدایی کارپوچینو (همراه با CD اهدایی)
دیکته شب اول ابتدایی کارپوچینو (همراه با CD اهدایی)

قیمت: 12,000 تومان

25٪

فارسی اول ابتدایی
فارسی اول ابتدایی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

آموزش الفبا اول ابتدایی
آموزش الفبا اول ابتدایی

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,250 تومان

25٪

املا اول ابتدایی
املا اول ابتدایی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

دیکته شب اول ابتدایی(همراه با CD اهدایی)
دیکته شب اول ابتدایی(همراه با CD اهدایی)

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

دفترمشق نگاره ها
دفترمشق نگاره ها

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,750 تومان

25٪

ریاضی اول ابتدایی
ریاضی اول ابتدایی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

علوم اول ابتدایی
علوم اول ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

چطور دقت کنم؟ جلد 1
چطور دقت کنم؟ جلد 1

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

فارسی دوم ابتدایی
فارسی دوم ابتدایی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

ریاضی دوم ابتدایی
ریاضی دوم ابتدایی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

دفتر ریاضی دوم ابتدایی
دفتر ریاضی دوم ابتدایی

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,750 تومان

25٪

علوم دوم ابتدایی
علوم دوم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

فارسی سوم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)
فارسی سوم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

ریاضی سوم ابتدایی کارپوچینو
ریاضی سوم ابتدایی کارپوچینو

قیمت: 24,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,000 تومان

25٪

ریاضی سوم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)
ریاضی سوم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

فارسی سوم ابتدایی
فارسی سوم ابتدایی

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

ریاضی سوم ابتدایی
ریاضی سوم ابتدایی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

دفتر ریاضی سوم ابتدایی
دفتر ریاضی سوم ابتدایی

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,750 تومان

25٪

علوم سوم ابتدایی
علوم سوم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

علوم چهارم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)
علوم چهارم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

فارسی چهارم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)
فارسی چهارم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

علوم چهارم دبستان کارپوچینو
علوم چهارم دبستان کارپوچینو

قیمت: 21,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,750 تومان

25٪

ریاضی چهارم دبستان کارپوچینو
ریاضی چهارم دبستان کارپوچینو

قیمت: 24,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,000 تومان

25٪

فارسی چهارم ابتدایی
فارسی چهارم ابتدایی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

ریاضی چهارم دبستان
ریاضی چهارم دبستان

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

دفتر ریاضی چهارم ابتدایی
دفتر ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

علوم چهارم دبستان
علوم چهارم دبستان

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی
مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

ریاضی پنجم دبستان کارپوچینو
ریاضی پنجم دبستان کارپوچینو

قیمت: 24,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,000 تومان

25٪

ریاضی پنجم  (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)
ریاضی پنجم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

علوم پنجم دبستان کارپوچینو
علوم پنجم دبستان کارپوچینو

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,250 تومان

25٪

دفتر ریاضی پنجم ابتدایی
دفتر ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

چطور دقت کنم؟ ج 2
چطور دقت کنم؟ ج 2

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

فارسی پنجم ابتدایی
فارسی پنجم ابتدایی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

ریاضی پنجم ابتدایی
ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

25٪

علوم پنجم دبستان
علوم پنجم دبستان

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی
مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

25٪

فارسی ششم ابتدایی کارپوچینو
فارسی ششم ابتدایی کارپوچینو

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,250 تومان

25٪

فارسی ششم  (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)
فارسی ششم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

ریاضی ششم  (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)
ریاضی ششم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

علوم ششم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)
علوم ششم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

ریاضی ششم دبستان کارپوچینو
ریاضی ششم دبستان کارپوچینو

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,250 تومان

25٪

علوم ششم ابتدایی
علوم ششم ابتدایی

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

25٪

دفتر ریاضی ششم ابتدایی
دفتر ریاضی ششم ابتدایی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

ریاضی ششم دبستان
ریاضی ششم دبستان

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

فارسی ششم ابتدایی
فارسی ششم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

علوم هفتم کارپوچینو
علوم هفتم کارپوچینو

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

ریاضی هفتم کارپوچینو
ریاضی هفتم کارپوچینو

قیمت: 24,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,000 تومان

25٪

فارسی هفتم کارپوچینو
فارسی هفتم کارپوچینو

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

25٪

فارسی هفتم  (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)
فارسی هفتم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

70٪

فارسی هفتم
فارسی هفتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

25٪

ریاضی هفتم
ریاضی هفتم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

25٪

دفتر ریاضی هفتم
دفتر ریاضی هفتم

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

علوم هفتم
علوم هفتم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

عربی هفتم
عربی هفتم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

دفتر عربی هفتم
دفتر عربی هفتم

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

25٪

انگلیسی هفتم
انگلیسی هفتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

مطالعات اجتماعی هفتم
مطالعات اجتماعی هفتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

ریاضی هشتم کارپوچینو
ریاضی هشتم کارپوچینو

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

علوم هشتم کارپوچینو
علوم هشتم کارپوچینو

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

فارسی هشتم کارپوچینو
فارسی هشتم کارپوچینو

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

25٪

فارسی هشتم
فارسی هشتم

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,750 تومان

25٪

ریاضی هشتم
ریاضی هشتم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

25٪

دفتر ریاضی هشتم
دفتر ریاضی هشتم

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

علوم هشتم
علوم هشتم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

عربی هشتم
عربی هشتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

دفتر عربی هشتم
دفتر عربی هشتم

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,400 تومان

25٪

انگلیسی هشتم
انگلیسی هشتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

مطالعات اجتماعی هشتم
مطالعات اجتماعی هشتم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

ریاضی نهم کارپوچینو
ریاضی نهم کارپوچینو

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,250 تومان

25٪

علوم نهم کارپوچینو
علوم نهم کارپوچینو

قیمت: 28,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,000 تومان

25٪

فارسی نهم کارپوچینو
فارسی نهم کارپوچینو

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

25٪

فارسی نهم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)
فارسی نهم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,250 تومان

25٪

عربی نهم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)
عربی نهم (کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو)

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,250 تومان

25٪

دفتر ریاضی نهم
دفتر ریاضی نهم

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

فارسی نهم
فارسی نهم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

ریاضی نهم
ریاضی نهم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

25٪

علوم نهم
علوم نهم

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

عربی نهم
عربی نهم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

انگلیسی نهم
انگلیسی نهم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

مطالعات اجتماعی نهم
مطالعات اجتماعی نهم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

انگلیسی 1/2 پیش دانشگاهی کار
انگلیسی 1/2 پیش دانشگاهی کار

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

دفتر ریاضی دوم دبیرستان
دفتر ریاضی دوم دبیرستان

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

70٪

عربی 2 کار
عربی 2 کار

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,300 تومان

70٪

ریاضیات 2 کار
ریاضیات 2 کار

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

70٪

هندسه 1 کار
هندسه 1 کار

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,100 تومان

70٪

فیزیک 2 کار
فیزیک 2 کار

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

70٪

شیمی 2 کار
شیمی 2 کار

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,300 تومان

70٪

کار انگلیسی 2
کار انگلیسی 2

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

70٪

حسابان کار
حسابان کار

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,200 تومان

70٪

هندسه 2 کار
هندسه 2 کار

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

70٪

جبر و احتمال کار
جبر و احتمال کار

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

70٪

کار فیزیک 3 ریاضی
کار فیزیک 3 ریاضی

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,800 تومان

70٪

عربی 3 کار
عربی 3 کار

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,900 تومان

70٪

آمار و مدل سازی کار
آمار و مدل سازی کار

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,400 تومان

70٪

کار فیزیک 3 تجربی
کار فیزیک 3 تجربی

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,900 تومان

70٪

شیمی 3 کار
شیمی 3 کار

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

70٪

انگلیسی 3 کار
انگلیسی 3 کار

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,300 تومان

25٪

کار فیزیک دهم (رشته ریاضی)
کار فیزیک دهم (رشته ریاضی)

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

کار عربی دهم
کار عربی دهم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

کار ریاضی دهم
کار ریاضی دهم

قیمت: 13,500 تومان

قیمت با تخفیف: 10,125 تومان

25٪

کار فیزیک دهم (رشته تجربی)
کار فیزیک دهم (رشته تجربی)

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

کتاب کار شیمی دهم
کتاب کار شیمی دهم

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,750 تومان

70٪

دفتر ریاضی دهم
دفتر ریاضی دهم

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

25٪

کار انگلیسی دهم
کار انگلیسی دهم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

کار حسابان یازدهم (به زودی)
کار حسابان یازدهم (به زودی)

قیمت: 17,000 تومان

کار فیزیک یازدهم ریاضی  (به زودی)
کار فیزیک یازدهم ریاضی (به زودی)

قیمت: 16,000 تومان

کار هندسه یازدهم (به زودی)
کار هندسه یازدهم (به زودی)

قیمت: 15,000 تومان

کار ریاضی یازدهم تجربی(به زودی)
کار ریاضی یازدهم تجربی(به زودی)

قیمت: 17,000 تومان

کار انگلیسی یازدهم(به زودی)
کار انگلیسی یازدهم(به زودی)

قیمت: 12,000 تومان