لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

مجموعه کتاب‌های کار شامل پرسش‌های بدون پاسخ هستند. هدف از این کتاب‌ها کمک به تدریس معلمان گرامی است. معلمان در هر جلسه می‌توانند تعدادی از سؤالات را در کلاس درسی همگام با تدریس خود همراه با دانش‌آموزان پاسخ دهند و تعدادی را به‌عنوان تکلیف منزل به دانش‌آموز واگذار نمایند. در کتاب‌های کار انواع تیپ‌های مختلف سؤال آورده شده است و برای تمام سؤالات به مقدار لازم جای پاسخ‌نویسی گذاشته شده است. در انتهای کتاب‌ها چند دوره امتحان میان‌سال و پایان‌سال با پاسخ تشریحی برای آشنایی دانش‌آموزان آورده شده است.

50٪

ریاضی و هوش پیش دبستانی
ریاضی و هوش پیش دبستانی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,000 تومان

50٪

علوم پیش دبستانی
علوم پیش دبستانی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,000 تومان

50٪

زبان آموزی پیش دبستانی
زبان آموزی پیش دبستانی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,000 تومان

50٪

پاییزک 3 تا 4 سال
پاییزک 3 تا 4 سال

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

50٪

بهارک  4 تا 5 سال
بهارک 4 تا 5 سال

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

50٪

رنگ ها پیش دبستانی
رنگ ها پیش دبستانی

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,500 تومان

50٪

مشاغل پیش دبستانی
مشاغل پیش دبستانی

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,500 تومان

50٪

انگلیسی پیش دبستانی
انگلیسی پیش دبستانی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,000 تومان

50٪

مهارت های اجتماعی و اخلاقی
مهارت های اجتماعی و اخلاقی

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,500 تومان

50٪

زمستونک 3 تا 4 سال
زمستونک 3 تا 4 سال

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,500 تومان

50٪

آمادگی برای نوشتن پیش  دبستانی
آمادگی برای نوشتن پیش دبستانی

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,500 تومان

50٪

کتاب جامع پیش دبستانی ج 1/2
کتاب جامع پیش دبستانی ج 1/2

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

بهارک 3 تا 4 سال
بهارک 3 تا 4 سال

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,500 تومان

50٪

زمستونک 4 تا 5 سال
زمستونک 4 تا 5 سال

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

50٪

بسته هوشمند کتاب و قلم
بسته هوشمند کتاب و قلم

قیمت: 250,000 تومان

قیمت با تخفیف: 125,000 تومان

50٪

پائیزک 4 تا 5 سال
پائیزک 4 تا 5 سال

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

50٪

کتاب جامع پیش دبستانی(جلد دوم)
کتاب جامع پیش دبستانی(جلد دوم)

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

هوش ، دقت ، خلاقیت(مجموعه کتاب های فعالیت ویکی و نیکی)
هوش ، دقت ، خلاقیت(مجموعه کتاب های فعالیت ویکی و نیکی)

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

50٪

فارسی اول ابتدایی
فارسی اول ابتدایی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

آموزش الفبا اول ابتدایی
آموزش الفبا اول ابتدایی

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,500 تومان

50٪

املا اول ابتدایی
املا اول ابتدایی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,000 تومان

50٪

دیکته شب اول ابتدایی(همراه با CD اهدایی)
دیکته شب اول ابتدایی(همراه با CD اهدایی)

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

دفترمشق نگاره ها
دفترمشق نگاره ها

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,500 تومان

50٪

ریاضی اول ابتدایی
ریاضی اول ابتدایی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

علوم اول ابتدایی
علوم اول ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

چطور دقت کنم؟ جلد 1
چطور دقت کنم؟ جلد 1

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

فارسی دوم ابتدایی
فارسی دوم ابتدایی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,000 تومان

50٪

ریاضی دوم ابتدایی
ریاضی دوم ابتدایی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

دفتر ریاضی دوم ابتدایی
دفتر ریاضی دوم ابتدایی

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

50٪

علوم دوم ابتدایی
علوم دوم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

فارسی سوم ابتدایی
فارسی سوم ابتدایی

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

ریاضی سوم ابتدایی
ریاضی سوم ابتدایی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

دفتر ریاضی سوم ابتدایی
دفتر ریاضی سوم ابتدایی

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

50٪

علوم سوم ابتدایی
علوم سوم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

فارسی چهارم ابتدایی
فارسی چهارم ابتدایی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,000 تومان

50٪

ریاضی چهارم ابتدایی
ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

دفتر ریاضی چهارم ابتدایی
دفتر ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

علوم چهارم ابتدایی
علوم چهارم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی
مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,000 تومان

50٪

چطور دقت کنم؟ ج 2
چطور دقت کنم؟ ج 2

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

فارسی پنجم ابتدایی
فارسی پنجم ابتدایی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,000 تومان

50٪

ریاضی پنجم ابتدایی
ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

50٪

علوم پنجم ابتدایی
علوم پنجم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی
مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,000 تومان

50٪

دفتر ریاضی پنجم ابتدایی
دفتر ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

علوم ششم ابتدایی
علوم ششم ابتدایی

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,500 تومان

50٪

دفتر ریاضی ششم ابتدایی
دفتر ریاضی ششم ابتدایی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

ریاضی ششم ابتدایی
ریاضی ششم ابتدایی

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

فارسی ششم ابتدایی
فارسی ششم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,500 تومان

50٪

فارسی هفتم
فارسی هفتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

ریاضی هفتم
ریاضی هفتم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,000 تومان

50٪

دفتر ریاضی هفتم
دفتر ریاضی هفتم

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

علوم هفتم
علوم هفتم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

عربی هفتم
عربی هفتم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

دفتر عربی هفتم
دفتر عربی هفتم

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

50٪

انگلیسی هفتم
انگلیسی هفتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

مطالعات اجتماعی هفتم
مطالعات اجتماعی هفتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

فارسی هشتم
فارسی هشتم

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,500 تومان

50٪

ریاضی هشتم
ریاضی هشتم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,000 تومان

50٪

دفتر ریاضی هشتم
دفتر ریاضی هشتم

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

علوم تجربی هشتم
علوم تجربی هشتم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

عربی هشتم
عربی هشتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

دفتر عربی هشتم
دفتر عربی هشتم

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,000 تومان

50٪

انگلیسی هشتم
انگلیسی هشتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

مطالعات اجتماعی هشتم
مطالعات اجتماعی هشتم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

فارسی نهم
فارسی نهم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

ریاضی نهم
ریاضی نهم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,000 تومان

50٪

علوم تجربی نهم
علوم تجربی نهم

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

عربی نهم
عربی نهم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

انگلیسی نهم
انگلیسی نهم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

مطالعات اجتماعی نهم
مطالعات اجتماعی نهم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

دفتر عربی نهم
دفتر عربی نهم

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,000 تومان

50٪

دفتر ریاضی نهم
دفتر ریاضی نهم

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

انگلیسی 1/2 پیش دانشگاهی کار
انگلیسی 1/2 پیش دانشگاهی کار

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

عربی 2 کار
عربی 2 کار

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,500 تومان

50٪

ریاضیات 2 کار
ریاضیات 2 کار

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

هندسه 1 کار
هندسه 1 کار

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

فیزیک 2 کار
فیزیک 2 کار

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

شیمی 2 کار
شیمی 2 کار

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,500 تومان

50٪

کار انگلیسی 2
کار انگلیسی 2

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

50٪

حسابان کار
حسابان کار

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,000 تومان

50٪

هندسه 2 کار
هندسه 2 کار

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

جبر و احتمال کار
جبر و احتمال کار

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

فیزیک 3 ریاضی کار
فیزیک 3 ریاضی کار

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,000 تومان

50٪

عربی 3 کار
عربی 3 کار

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,500 تومان

50٪

آمار و مدل سازی کار
آمار و مدل سازی کار

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,000 تومان

50٪

فیزیک 3 تجربی کار
فیزیک 3 تجربی کار

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,500 تومان

50٪

شیمی 3 کار
شیمی 3 کار

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

انگلیسی 3 کار
انگلیسی 3 کار

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,500 تومان

50٪

کار فیزیک دهم (رشته ریاضی)
کار فیزیک دهم (رشته ریاضی)

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

دفتر ریاضی دهم
دفتر ریاضی دهم

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

کتاب کار شیمی دهم
کتاب کار شیمی دهم

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,500 تومان

50٪

کار فیزیک دهم (رشته تجربی)
کار فیزیک دهم (رشته تجربی)

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

کار ریاضی دهم
کار ریاضی دهم

قیمت: 13,500 تومان

قیمت با تخفیف: 6,750 تومان