این مجموعه با توجه به استانداردهای بین‌المللی بنیاد ICDL و سرفصل‌های ICT مصوب وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است و در آن مفاهیم اساسی رایانه به زبانی ساده و روان آموزش داده شده است به طوری که شما با هر میزان اطلاعات از علم رایانه قادر به استفاده از کتاب‌های این مجموعه خواهید بود. تمامی كتاب‌های منتشر شده مورد تایید دفتر برنامه‌ریزی آموزشی(معاونت فناوری ارتباطات واطلاعات) و همچنین دفتر برنامه ریزی كتب درسی وزارت آموزش و پرورش قرارگرفته‌اند.