این مجموعه در جهت ارتقای دانش‌اندوزی كاربردی و پوشش خلأ كتب كاربردی در زمینه‌ی علوم تربیتی منتشر شده است و به بررسی تخصصی در زمینه‌های تدریس تفكر تحلیلی به دانش‌آموزان و كودكان (آموزش تفكر)، آموزش ارتباطات اجتماعی (پرورش هوش هیجانی كودكان)، ارتقای سطح حرفه‌ای معلم (نقش رهبری معلم در ساختار آموزش)، ارزیابی همه جانبه‌ی كیفیت یادگیری (سنجش كلاسی)، به كارگیری علوم رایانه در برنامه‌ریزی آموزشی (ICT معلمان) و آموزش مدیریت كلاسی (ظرافت‌های معلمی) پرداخته است.