کتاب‌های سیرتاپیاز شامل 3 کتاب در یک کتاب است. آموزش ـ امتحان ـ تست
آموزش: در ابتدا آموزش کاملی از هر مبحث ارائه شده است. درحقیقت با این کتاب شما معلم را به خانه برده‌اید. امتحان: در هر مبحث سؤالات امتحانی برای تمرین دانش‌آموز آورده شده است. دانش‌آموزان با بررسی این سؤالات هم با نمونه سؤالات امتحانی آشنا می‌شوند. تست: در هر مبحث بانک کاملی از تست‌های کنکور و تألیفی‌ آورده شده است تا برای کنکورهای آزمایشی و کنکور سراسری آماده شوید. حجم تست‌های کتاب‌های سیرتاپیار به قدری است که عملاً دانش‌آموز را از خرید کتاب تست دیگر بی‌نیاز می‌کند.
سیر تا پیاز: 3 کتاب در یک کتاب

25٪

سیر تا پیاز ریاضی سوم ابتدایی
سیر تا پیاز ریاضی سوم ابتدایی

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضی چهارم ابتدایی
سیر تا پیاز ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضی پنجم ابتدایی
سیر تا پیاز ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضی ششم ابتدایی
سیر تا پیاز ریاضی ششم ابتدایی

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 33,750 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضی هفتم
سیر تا پیاز ریاضی هفتم

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضی هشتم
سیر تا پیاز ریاضی هشتم

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضی نهم
سیر تا پیاز ریاضی نهم

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

25٪

هندسه تحلیلی و جبرخطی کتاب محوری
هندسه تحلیلی و جبرخطی کتاب محوری

قیمت: 16,500 تومان

قیمت با تخفیف: 12,375 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضیات گسسته و جبر و احتمال
سیر تا پیاز ریاضیات گسسته و جبر و احتمال

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 26,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز دیفرانسیل و انتگرال 1
سیر تا پیاز دیفرانسیل و انتگرال 1

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 26,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز دیفرانسیل و انتگرال 2
سیر تا پیاز دیفرانسیل و انتگرال 2

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز فیزیک پیش دانشگاهی 1
سیر تا پیاز فیزیک پیش دانشگاهی 1

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 26,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز شیمی پیش دانشگاهی 2
سیر تا پیاز شیمی پیش دانشگاهی 2

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز شیمی پیش دانشگاهی 1
سیر تا پیاز شیمی پیش دانشگاهی 1

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی
سیر تا پیاز ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز ادبیات پیش دانشگاهی(1و2)
سیر تا پیاز ادبیات پیش دانشگاهی(1و2)

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

سیر تا پیاز انگلیسی پیش(1و2)
سیر تا پیاز انگلیسی پیش(1و2)

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز ادبیات پیش دانشگاهی انسانی
سیر تا پیاز ادبیات پیش دانشگاهی انسانی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز عربی پیش دانشگاهی
سیر تا پیاز عربی پیش دانشگاهی

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,500 تومان

25٪

14 کتاب علوم انسانی
14 کتاب علوم انسانی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز عربی 2
سیر تا پیاز عربی 2

قیمت: 24,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,000 تومان

25٪

سیر تا پیاز فیزیک 2
سیر تا پیاز فیزیک 2

قیمت: 26,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز هندسه 1
سیر تا پیاز هندسه 1

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز شیمی 2
سیر تا پیاز شیمی 2

قیمت: 26,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضیات 2
سیر تا پیاز ریاضیات 2

قیمت: 27,500 تومان

قیمت با تخفیف: 20,625 تومان

25٪

سیر تا پیاز ادبیات فارسی 2
سیر تا پیاز ادبیات فارسی 2

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

سیر تا پیاز زبان فارسی 2
سیر تا پیاز زبان فارسی 2

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

انگلیسی 2 محوری
انگلیسی 2 محوری

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,750 تومان

25٪

سیر تا پیاز عربی 2 انسانی
سیر تا پیاز عربی 2 انسانی

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز فیزیک 3 ریاضی
سیر تا پیاز فیزیک 3 ریاضی

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز هندسه 2
سیر تا پیاز هندسه 2

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز جبر و احتمال
سیر تا پیاز جبر و احتمال

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,500 تومان

25٪

حسابان محوری
حسابان محوری

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,750 تومان

25٪

سیر تا پیاز ادبیات 3
سیر تا پیاز ادبیات 3

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

سیر تا پیاز زبان فارسی 3
سیر تا پیاز زبان فارسی 3

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز عربی 3
سیر تا پیاز عربی 3

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز فیزیک 3 تجربی
سیر تا پیاز فیزیک 3 تجربی

قیمت: 33,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,750 تومان

25٪

سیر تا پیاز شیمی 3
سیر تا پیاز شیمی 3

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 26,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضیات 3 تجربی
سیر تا پیاز ریاضیات 3 تجربی

قیمت: 26,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضیات  انسانی
سیر تا پیاز ریاضیات انسانی

قیمت: 40,000 تومان

قیمت با تخفیف: 30,000 تومان

25٪

سیر تا پیاز ادبیات فارسی 3 انسانی
سیر تا پیاز ادبیات فارسی 3 انسانی

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,750 تومان

25٪

سیر تا پیاز انگلیسی 3
سیر تا پیاز انگلیسی 3

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,250 تومان

25٪

آرایه های ادبی محوری
آرایه های ادبی محوری

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز زبان فارسی 3 انسانی
سیر تا پیاز زبان فارسی 3 انسانی

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز عربی 3 انسانی
سیر تا پیاز عربی 3 انسانی

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,750 تومان

25٪

سیر تا پیاز ریاضیات 3 انسانی
سیر تا پیاز ریاضیات 3 انسانی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

سیر تا پیاز هندسه دهم
سیر تا پیاز هندسه دهم

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی
سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,750 تومان

25٪

سیر تا پیاز زیست دهم
سیر تا پیاز زیست دهم

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 26,250 تومان

25٪

سیر تا پیاز عربی دهم
سیر تا پیاز عربی دهم

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

25٪

سیرتاپیاز فیزیک دهم تجربی
سیرتاپیاز فیزیک دهم تجربی

قیمت: 28,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,000 تومان

25٪

سیرتاپیاز ریاضی دهم
سیرتاپیاز ریاضی دهم

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,750 تومان

سیر تا پیاز ریاضی و آمار دهم انسانی
سیر تا پیاز ریاضی و آمار دهم انسانی

قیمت: 19,000 تومان

25٪

سیر تا پیاز عربی دهم انسانی
سیر تا پیاز عربی دهم انسانی

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,250 تومان

25٪

سیرتاپیاز دین و زندگی دهم
سیرتاپیاز دین و زندگی دهم

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز 5 کتاب انسانی دهم
سیر تا پیاز 5 کتاب انسانی دهم

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز انگلیسی دهم
سیر تا پیاز انگلیسی دهم

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

25٪

سیر تا پیاز فارسی دهم
سیر تا پیاز فارسی دهم

قیمت: 26,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان