کتاب‌های سیرتاپیاز شامل 3 کتاب در یک کتاب است. آموزش ـ امتحان ـ تست
آموزش: در ابتدا آموزش کاملی از هر مبحث ارائه شده است. درحقیقت با این کتاب شما معلم را به خانه برده‌اید. امتحان: در هر مبحث سؤالات امتحانی برای تمرین دانش‌آموز آورده شده است. دانش‌آموزان با بررسی این سؤالات هم با نمونه سؤالات امتحانی آشنا می‌شوند. تست: در هر مبحث بانک کاملی از تست‌های کنکور و تألیفی‌ آورده شده است تا برای کنکورهای آزمایشی و کنکور سراسری آماده شوید. حجم تست‌های کتاب‌های سیرتاپیار به قدری است که عملاً دانش‌آموز را از خرید کتاب تست دیگر بی‌نیاز می‌کند.
سیر تا پیاز: 3 کتاب در یک کتاب

50٪

سیر تا پیاز ریاضی دوم ابتدایی
سیر تا پیاز ریاضی دوم ابتدایی

قیمت: 28,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز علوم سوم ابتدایی
سیر تا پیاز علوم سوم ابتدایی

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی سوم ابتدایی
سیر تا پیاز ریاضی سوم ابتدایی

قیمت: 31,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز علوم چهارم ابتدایی
سیر تا پیاز علوم چهارم ابتدایی

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی چهارم ابتدایی
سیر تا پیاز ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت: 46,000 تومان

قیمت با تخفیف: 23,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز علوم پنجم ابتدایی
سیر تا پیاز علوم پنجم ابتدایی

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی پنجم ابتدایی
سیر تا پیاز ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت: 40,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز علوم ششم
سیر تا پیاز علوم ششم

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی ششم ابتدایی
سیر تا پیاز ریاضی ششم ابتدایی

قیمت: 92,000 تومان

قیمت با تخفیف: 46,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز علوم هفتم
سیر تا پیاز علوم هفتم

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی هفتم
سیر تا پیاز ریاضی هفتم

قیمت: 34,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز علوم هشتم
سیر تا پیاز علوم هشتم

قیمت: 50,000 تومان

قیمت با تخفیف: 25,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی هشتم
سیر تا پیاز ریاضی هشتم

قیمت: 65,000 تومان

قیمت با تخفیف: 32,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز زبان انگلیسی نهم
سیر تا پیاز زبان انگلیسی نهم

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز فارسی نهم
سیر تا پیاز فارسی نهم

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی نهم
سیر تا پیاز ریاضی نهم

قیمت: 92,000 تومان

قیمت با تخفیف: 46,000 تومان

50٪

هندسه تحلیلی و جبرخطی کتاب محوری
هندسه تحلیلی و جبرخطی کتاب محوری

قیمت: 16,500 تومان

قیمت با تخفیف: 8,250 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضیات گسسته و جبر و احتمال
سیر تا پیاز ریاضیات گسسته و جبر و احتمال

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز دیفرانسیل و انتگرال 1
سیر تا پیاز دیفرانسیل و انتگرال 1

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز دیفرانسیل و انتگرال 2
سیر تا پیاز دیفرانسیل و انتگرال 2

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز فیزیک پیش دانشگاهی 2
سیر تا پیاز فیزیک پیش دانشگاهی 2

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضیات جامع تجربی
سیر تا پیاز ریاضیات جامع تجربی

قیمت: 69,000 تومان

قیمت با تخفیف: 34,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز فیزیک پیش دانشگاهی 1
سیر تا پیاز فیزیک پیش دانشگاهی 1

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز شیمی پیش دانشگاهی 2
سیر تا پیاز شیمی پیش دانشگاهی 2

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ادبیات پیش دانشگاهی(1و2)
سیر تا پیاز ادبیات پیش دانشگاهی(1و2)

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز شیمی پیش دانشگاهی 1
سیر تا پیاز شیمی پیش دانشگاهی 1

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی
سیر تا پیاز ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز انگلیسی پیش(1و2)
سیر تا پیاز انگلیسی پیش(1و2)

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ادبیات پیش دانشگاهی انسانی
سیر تا پیاز ادبیات پیش دانشگاهی انسانی

قیمت: 32,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز عربی پیش دانشگاهی
سیر تا پیاز عربی پیش دانشگاهی

قیمت: 24,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

70٪

14 کتاب علوم انسانی
14 کتاب علوم انسانی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز هندسه 1
سیر تا پیاز هندسه 1

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

سیر تا پیاز شیمی 2
سیر تا پیاز شیمی 2

قیمت: 26,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,800 تومان

50٪

سیر تا پیاز ادبیات فارسی 2
سیر تا پیاز ادبیات فارسی 2

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

70٪

سیر تا پیاز زبان فارسی 2
سیر تا پیاز زبان فارسی 2

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,200 تومان

70٪

انگلیسی 2 محوری
انگلیسی 2 محوری

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,900 تومان

70٪

سیر تا پیاز عربی 2 انسانی
سیر تا پیاز عربی 2 انسانی

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,900 تومان

70٪

سیر تا پیاز فیزیک 3 ریاضی
سیر تا پیاز فیزیک 3 ریاضی

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,700 تومان

70٪

سیر تا پیاز هندسه 2
سیر تا پیاز هندسه 2

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,600 تومان

70٪

سیر تا پیاز جبر و احتمال
سیر تا پیاز جبر و احتمال

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,600 تومان

70٪

حسابان محوری
حسابان محوری

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,700 تومان

50٪

سیر تا پیاز ادبیات 3
سیر تا پیاز ادبیات 3

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

70٪

سیر تا پیاز زبان فارسی 3
سیر تا پیاز زبان فارسی 3

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,900 تومان

50٪

سیر تا پیاز عربی 3
سیر تا پیاز عربی 3

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,500 تومان

70٪

سیر تا پیاز فیزیک 3 تجربی
سیر تا پیاز فیزیک 3 تجربی

قیمت: 33,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,900 تومان

70٪

سیر تا پیاز شیمی 3
سیر تا پیاز شیمی 3

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

70٪

سیر تا پیاز ریاضیات 3 تجربی
سیر تا پیاز ریاضیات 3 تجربی

قیمت: 26,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,800 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضیات  انسانی
سیر تا پیاز ریاضیات انسانی

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

70٪

سیر تا پیاز ادبیات فارسی 3 انسانی
سیر تا پیاز ادبیات فارسی 3 انسانی

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,700 تومان

70٪

سیر تا پیاز انگلیسی 3
سیر تا پیاز انگلیسی 3

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,700 تومان

70٪

آرایه های ادبی محوری
آرایه های ادبی محوری

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

70٪

سیر تا پیاز زبان فارسی 3 انسانی
سیر تا پیاز زبان فارسی 3 انسانی

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,600 تومان

70٪

سیر تا پیاز عربی 3 انسانی
سیر تا پیاز عربی 3 انسانی

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,700 تومان

70٪

سیر تا پیاز ریاضیات 3 انسانی
سیر تا پیاز ریاضیات 3 انسانی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز هندسه دهم
سیر تا پیاز هندسه دهم

قیمت: 28,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی
سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی

قیمت: 47,000 تومان

قیمت با تخفیف: 23,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز شیمی دهم
سیر تا پیاز شیمی دهم

قیمت: 43,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز زیست دهم
سیر تا پیاز زیست دهم

قیمت: 75,000 تومان

قیمت با تخفیف: 37,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز عربی دهم
سیر تا پیاز عربی دهم

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,500 تومان

50٪

سیرتاپیاز فیزیک دهم تجربی
سیرتاپیاز فیزیک دهم تجربی

قیمت: 34,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,000 تومان

50٪

سیرتاپیاز ریاضی دهم
سیرتاپیاز ریاضی دهم

قیمت: 47,000 تومان

قیمت با تخفیف: 23,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز تاریخ دهم
سیر تا پیاز تاریخ دهم

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز اقتصاد دهم
سیر تا پیاز اقتصاد دهم

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز جغرافیای ایران دهم
سیر تا پیاز جغرافیای ایران دهم

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی و آمار دهم انسانی
سیر تا پیاز ریاضی و آمار دهم انسانی

قیمت: 31,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز عربی دهم انسانی
سیر تا پیاز عربی دهم انسانی

قیمت: 31,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,500 تومان

50٪

سیرتاپیاز دین و زندگی دهم
سیرتاپیاز دین و زندگی دهم

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,500 تومان

70٪

سیر تا پیاز 5 کتاب انسانی دهم
سیر تا پیاز 5 کتاب انسانی دهم

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز انگلیسی دهم
سیر تا پیاز انگلیسی دهم

قیمت: 26,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز فارسی دهم
سیر تا پیاز فارسی دهم

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز آمار و احتمال یازدهم
سیر تا پیاز آمار و احتمال یازدهم

قیمت: 33,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز هندسه یازدهم
سیر تا پیاز هندسه یازدهم

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز حسابان یازدهم
سیر تا پیاز حسابان یازدهم

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز فیزیک یازدهم ریاضی
سیر تا پیاز فیزیک یازدهم ریاضی

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز زمین شناسی یازدهم
سیر تا پیاز زمین شناسی یازدهم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز دین و زندگی یازدهم
سیر تا پیاز دین و زندگی یازدهم

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز شیمی یازدهم
سیر تا پیاز شیمی یازدهم

قیمت: 55,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز زیست یازدهم
سیر تا پیاز زیست یازدهم

قیمت: 69,000 تومان

قیمت با تخفیف: 34,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز فیزیک یازدهم تجربی
سیر تا پیاز فیزیک یازدهم تجربی

قیمت: 58,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز عربی یازدهم
سیر تا پیاز عربی یازدهم

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,500 تومان

50٪

سیرتاپیاز ریاضی یازدهم تجربی
سیرتاپیاز ریاضی یازدهم تجربی

قیمت: 55,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی و آمار یازدهم
سیر تا پیاز ریاضی و آمار یازدهم

قیمت: 24,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز علوم و فنون ادبی یازدهم
سیر تا پیاز علوم و فنون ادبی یازدهم

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز جغرافیای یازدهم
سیر تا پیاز جغرافیای یازدهم

قیمت: 21,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز عربی یازدهم انسانی
سیر تا پیاز عربی یازدهم انسانی

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز فارسی یازدهم
سیر تا پیاز فارسی یازدهم

قیمت: 55,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز انگلیسی یازدهم
سیر تا پیاز انگلیسی یازدهم

قیمت: 34,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز فیزیک دوازدهم ریاضی
سیر تا پیاز فیزیک دوازدهم ریاضی

قیمت: 79,000 تومان

قیمت با تخفیف: 39,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز هندسه دوازدهم
سیر تا پیاز هندسه دوازدهم

قیمت: 31,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز حسابان دوازدهم
سیر تا پیاز حسابان دوازدهم

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز فیزیک پایه ریاضی
سیر تا پیاز فیزیک پایه ریاضی

قیمت: 48,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز هندسه پایه
سیر تا پیاز هندسه پایه

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز آموزش فیزیک پایه ریاضی
سیر تا پیاز آموزش فیزیک پایه ریاضی

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز حسابان پایه
سیر تا پیاز حسابان پایه

قیمت: 54,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز شیمی دوازدهم (جلد دوم)
سیر تا پیاز شیمی دوازدهم (جلد دوم)

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز شیمی دوازدهم
سیر تا پیاز شیمی دوازدهم

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز دین و زندگی دوازدهم
سیر تا پیاز دین و زندگی دوازدهم

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز فیزیک دوازدهم تجربی
سیر تا پیاز فیزیک دوازدهم تجربی

قیمت: 69,000 تومان

قیمت با تخفیف: 34,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز عربی دوازدهم
سیر تا پیاز عربی دوازدهم

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی دوازدهم تجربی
سیر تا پیاز ریاضی دوازدهم تجربی

قیمت: 55,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز دین و زندگی پایه
سیر تا پیاز دین و زندگی پایه

قیمت: 69,000 تومان

قیمت با تخفیف: 34,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز عربی پایه کنکور
سیر تا پیاز عربی پایه کنکور

قیمت: 42,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز فیزیک پایه تجربی
سیر تا پیاز فیزیک پایه تجربی

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز آموزش فیزیک پایه تجربی
سیر تا پیاز آموزش فیزیک پایه تجربی

قیمت: 24,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی تجربی پایه
سیر تا پیاز ریاضی تجربی پایه

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی و آمار دوازدهم
سیر تا پیاز ریاضی و آمار دوازدهم

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز فارسی دوازدهم
سیر تا پیاز فارسی دوازدهم

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز انگلیسی دوازدهم
سیر تا پیاز انگلیسی دوازدهم

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

50٪

سیر تا پیاز انگلیسی پایه
سیر تا پیاز انگلیسی پایه

قیمت: 42,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی و آمار پایه
سیر تا پیاز ریاضی و آمار پایه

قیمت: 36,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,000 تومان